Treći studentski kongres Prehrana i klinička dijetoterapija

Predaja sažetaka radova

Službeni jezik Kongresa je HRVATSKI i ENGLESKI.

Tematska područja kongresa:

 1. Poremećaji u prehrani
 2. Sportska prehrana
 3. Dodaci prehrani
 4. GMO
 5. Nutrigenomika
 6. Kontrola i kvaliteta namirnica
 7. Pretilost
 8. Bolesti vezane uz prehranu
 9. Ostale teme vezane uz prehranu i dijetoterapiju

Poslani sažeci za znanstvene i stručne radove trebaju biti u strukturiranom obliku, a za pregledne radove mogu se poslati i u  nestrukturiranoj formi.

Review

Case report

Original research

Pregledni rad

Istraživački rad

Prikaz slučaja

Registracija aktivnih i pasivnih sudionika te predaja sažetaka traje od 1.3. do 8.05.2018. u 23:59.

Sažetak mora sadržavati:

 1. naslov
 2. imena svih autora i ustanova u kojima djeluju
 3. format teksta: najviše 350 riječi
 4. sažetak šaljete na mail - prehrana@foss.hr

Radovi će se prezentirati u vidu powerpoint prezentacija od strane jednog autora ili poster prezentacijom.

USMENA PREZENTACIJA

Prezentacija može trajati 10 minuta, plus 5 minuta za diskusiju.
Broj slajdova određuje sam autor. Prezentacije se moraju predati organizacijskom odboru najkasnije 24 sata prije samog prezentiranja rada.

POSTER PREZENTACIJA

Posteri se predaju po dolasku na Kongres organizacijskom odboru. Veličina postera treba biti 1m x 70 cm.

Vizualni izgled postera ovisi o autorima.

Savjetujemo da poster i prezentacija imaju strukturu koja odgovara napisanom sažetku (pogledaj upute formatiranja sažetka ovisno o vrsti rada).

Sažeci svih predavanja, kao i  posterskih prezentacija biti će tiskani u Zborniku sažetaka  koju će registrirani sudionici dobiti zajedno s ostalim kongresnim materijalima neposredno prije početka Kongresa.