Treći studentski kongres Prehrana i klinička dijetoterapija

Predaja sažetaka radova

Službeni jezik Kongresa je HRVATSKI i ENGLESKI.

Tematska područja kongresa:

 • Poremećaji u prehrani
 • Sportska prehrana
 • Dodaci prehrani
 • GMO
 • Nutrigenomika
 • Kontrola i kvaliteta namirnica
 • Pretilost
 • Bolesti vezane uz prehranu
 • Ostalo

Poslani sažeci za znastvene i stručne radove trebaju biti u strukturiranom obliku, a za pregledne radove mogu se poslati u i nestrukturiranoj formi.

Registracija aktivnih i pasivnih sudionika te predaja sažetaka traje do 16.05.2017. u 23:59.

Sažetak mora sadržavati:

 • naslov
 • imena svih autora i ustanova u kojima djeluju
 • format teksta: najviše 400 riječi
 • sažetak predajete u prijavnici pod "Tekst sažetka" 

Radovi će se prezentirati u vidu powerpoint prezentacija od strane jednog ili više autora ili poster prezentacijom.

USMENA PREZENTACIJA

Prezentacija može trajati 10 minuta, plus 5 minuta za diskusiju. Prezentacija bi trebala sadržavati:

 • Naslov ( uključujući i imena autora)
 • Uvod
 • Materijali i metode
 • Rezultati (tablice i slike)
 • Rasprava
 • Zaključak
 • Reference

Broj slajdova određuje sam autor. Prezentacije se moraju predati organizacijskom odboru najkasnije 24 sata prije samog prezentiranja rada.

POSTER PREZENTACIJA

Posteri se predaju po dolasku na Kongres organizacijskom odboru. Veličina postera treba biti 1m x 70 cm. Poster treba sadržavati:

 • Naslov ( uključujući i imena autora)
 • Uvod
 • Materijali i metode
 • Rezultati
 • Zaključak
 • Reference

Vizualni izgled postera ovisi o autorima.

Sažeci svih predavanja, kao i  posterskih prezentacija biti će tiskani u Zborniku sažetaka  koju će registrirani sudionici dobiti zajedno s ostalim kongresnim materijalima neposredno prije početka Kongresa.